เพื่อให้
1.  เข้าใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์
3.  มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
2.  เขียนแบบเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักและกระบวนการ
3.  บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามคู่มือ
ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ชุดคำสั่งการเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ  การจัดไฟล์ การพิมพ์ การพล๊อตและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป