จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  เข้าใจหลักการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2.  เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบทำความเย็น

3.  สามารถติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

4.  เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2.       ประกอบติดตั้งและทดสอบงานท่อเครื่องทำความเย็น

3.       ตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็น

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำความเย็นด้วยวิธีการต่างๆอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์ควบคุมระบบ      ทำความเย็น การติดตั้งและการบำรุงรักษา        เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ