20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 -6 - 3 (Gasoline Engine Job)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

          2. สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

          3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ปรับแต่งและบํารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

          4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษา สภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

          2. ถอด ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ

          3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ

          4. ปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ

          5. บํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบความปลอดภัยในการทํางาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์หลักการทํางาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสียการสตาร์ทเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบํารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการทำงานและ ส่วนประกอบ ของเครื่องยนต์เล็ก

          2. ใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก

          3. ถอดประกอบตรวจสภาพ บริการและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก

         4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา    

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบำรุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก

         2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ

         3. บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ

         4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ

         5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็ก ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ