คำอธิบายรายวิชา 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบเครื่องล่างรถยนต์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ
การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง
การบริการล้อและยาง การปรับตั้งมุมล้อ การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ และประมาณราคาค่าบริการ

จุดประสงค์รายวิชา

       1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบเครื่องล่างรถยนต์
       2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์
       3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

       1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบเครื่องล่างรถยนต์
       2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ
       3. บริการล้อและยาง ปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ
      4. บำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานและกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์

2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์

3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงาน และกระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์

2. วิเคราะห์กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ และวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์

 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความหมายทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ แก๊สอุดมคติ กฎข้อ ที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี กระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรทางเทอร์โม ไดนามิกส์


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการทำงาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่งของกลไกชิ้นต่อโยง

          2. สามารถคำนวณและประลองการทำงานของระบบกลไกชิ้นต่อโยง

          3. กิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบมีประหยัด

      มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา    

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่งของกลไกชิ้นต่อโยง

           2. คำนวณและประลองการทำงานของระบบกลไกชิ้นต่อโยง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง ของกลไกชิ้นต่อโยง 4 ชิ้น กลไกสไลเดอร์

แคร้ง กลไกสก๊อตโยค กลไกเคลื่อนกลับเร็ว กลไกเคลื่อนที่เส้นตรง กลไกลูกเบี้ยวกลไกเจนีวา ข้อต่อกากบาท

กลไกเฟืองสุริยะ และกลไกส่งกำลังเชิงกลต่าง ๆ