จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการสำรวจเส้นทาง

2. มีความสามารถในการสำรวจเส้นทาง หาแนวศูนย์กลางและกำหนดเขตทาง หาระดับในงานสำรวจเส้นทาง เก็บรายละเอียดในเขตทาง การวางโค้ง รูปตัดตามแนวยาวตามแนวขวางของถนนการสำรวจภูมิประเทศ

3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานสำรวจเส้นทาง

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสำรวจเส้นทางการก่อสร้างถนน

          2. สำรวจหาแนว กำหนดเขตทาง หาระดับ การวางโค้งในการก่อสร้างเส้นทาง

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจเส้นทาง การหาแนวศูนย์กลางและกำหนดเขตทาง การหาระดับในงานสำรวจเส้นทาง การเก็บรายละเอียดในเขตทาง การวางโค้ง รูปตัดตามแนวยาวตามแนวขวางของถนน การสำรวจภูมิประเทศ