จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้บำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

2. ประกอบโครงสร้างผนังผลิตและติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมประมาณการหาปริมาณวัสดุ

ค่าแรงค่าดาเนินการกาไรและสรุปราคา

3. มีเจตคติมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้บำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

2. เตรียมความพร้อมของร่างกายวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอะลูมิเนียม

3. คำนวณหาปริมาณวัสดุค่าแรงค่าดาเนินการกาไรและสรุปราคา

4. ประกอบโครงสร้างผนังผลิตและติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการลับปรับแต่งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้งานวัดและร่างแบบลงบน

ชิ้นงานไสเจาะเพลาะตัดประกอบและตกแต่งชิ้นงาน

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดการประกอบ

โครงสร้างผนังผลิตและติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมประมาณการหาปริมาณวัสดุของโครงสร้าง

บานประตูหน้าต่างและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมค่าแรงค่าดาเนินการกาไรและสรุปราคา