จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการทำงาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่งของกลไกชิ้นต่อโยง

          2. สามารถคำนวณและประลองการทำงานของระบบกลไกชิ้นต่อโยง

          3. กิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบมีประหยัด

      มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา    

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่งของกลไกชิ้นต่อโยง

           2. คำนวณและประลองการทำงานของระบบกลไกชิ้นต่อโยง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง ของกลไกชิ้นต่อโยง 4 ชิ้น กลไกสไลเดอร์

แคร้ง กลไกสก๊อตโยค กลไกเคลื่อนกลับเร็ว กลไกเคลื่อนที่เส้นตรง กลไกลูกเบี้ยวกลไกเจนีวา ข้อต่อกากบาท

กลไกเฟืองสุริยะ และกลไกส่งกำลังเชิงกลต่าง ๆ