จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการทางานการลับปรับแต่งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้การไสการตัด

การเจาะการเพลาะและการประกอบชิ้นงานไม้ได้ถูกต้องปลอดภัย

2. สามารถลับปรับแต่งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้ไสตัดเจาะเพลาะประกอบชิ้นงานไม้ได้

ถูกต้องปลอดภัย

3. มีกิจนิสัยในการทางานมีวินัยมีความคิดสร้างสรรค์รักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการลับปรับแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่องไสตัดเจาะเพลาะ

ในงานไม้และประกอบชิ้นไม้

2. ลับปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องมืองานไม้

3. วัดและร่างแบบไสตัดเจาะเพลาะชิ้นงานด้วยเครื่องมืองานไม้

4. ประกอบชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการลับปรับแต่งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้งานวัดและร่างแบบลงบน

ชิ้นงานไสเจาะเพลาะตัดประกอบและตกแต่งชิ้นงาน