คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทรานเซียนต์ในวงจรไฟฟ้าด้วยสมการ ดิฟเฟอเรนเชียล  การแปลงลาปลาส  การวิเคราะห์สัญญาณด้วยอนุกรมฟูเรียร์  การแก้ปัญหาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์นูเมอริคอล