จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้การใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันแต่ละประเภท

          2. มีทักษะในการออกแบบทำโมเดลลิงและการสร้างเท็กเจอร์

           3. มีทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพที่เป็น 2 มิติและ 3 มิติ

           4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและจริยธรรมในงานอาชีพ

 สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้และหลักการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชัน

          2. ปฏิบัติงานสร้างกราฟิกและแอนิเมชัน 2 มิติและ 3 มิติ

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันแต่ละประเภท การออกแบบทำโมเดลลิงและการสร้างเท็กเจอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพที่เป็น 2 มิติและ 3 มิติ จัดทำโครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน