3103-2006 งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Aided Drawing for Metal Working) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.  เข้าใจหลักการอ่านแบบเขียนแบบภาพประกอบ2 มิติ3 มิติ งานเชื่อม งานโครงสร้าง งานท่อ
ถังรับความดัน แบบสั่งงาน และรายการประกอบ
2. ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบ2 มิติ3 มิติ งานเชื่อม
งานโครงสร้าง งานท่อถังรับความดัน แบบสั่งงาน และรายการประกอบ
2. เขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
3. ประยุกต์ ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการอ่านแบบและเขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ งานเชื่อมงานโครงสร้าง
งานท่อ และถังรับความดัน แบบสั่งงานรวมทั้งการเขียนรายการประกอบด้วยคอมพิวเตอร์