30103-2002   การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ งานเชื่อม   (Joint and Welding Symbols ) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์ งานเชื่อม
2. สามารถกําหนดรอยต่อ สัญลักษณ์  อ่านสัญลักษณ์ ระบุความหมายของสัญลักษณ์ งานเชื่อม
แต่ละมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการออกแบบรอยต่อและกําหนดสัญลักษณ์ งานเชื่อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะรอยต่อ  และสัญลักษณ์ งานเชื่อมแต่ละมาตรฐาน
2. กําหนดรอยต่องานเชื่อมตามมาตรฐาน
3. กําหนดสัญลักษณ์ งานเชืÉอมตามมาตรฐาน 
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์ ในงานเชื่อม ความหมายของสัญลักษณ์ ในงานเชื่อม
ตามมาตรฐาน