จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการแยกแบบชิ้นงานการผลิตเพื่อการประมาณราคา

2. แยกแบบงาน จำแนกขั้นตอนการผลิต คำนวณเวลาการผลิต ประมาณราคา

3. มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานอย่างเป็นระบบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ

2. คำนวณเวลางานการผลิต การวิเคราะห์ต้น ทุน วัสดุคงคลัง

3. ประมาณราคาการผลิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ การคำนวณเวลางานการผลิต

การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร ขาดทุน วัสดุคงคลังการทำเอกสารประมาณราคาการผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง