จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า

2.       คำนวณหาพารามิเตอร์ต่างๆของระบบสายส่ง

3.       มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม