คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ


สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผน ออกแบบเขียนแบบระบบไฟฟ้า 
2. คำนวณ ประมาณการระบบไฟฟ้า 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า
 คำอธิบายรายวิชา     
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายกำลัง แสงสว่าง สื่อสาร ระบบป้องกัน ระบบไฟฟ้าภายใน นอกอาคารและในโรงงาน วิเคราะห์จุดคุ้มทุนผล กำไร ค่าความเสี่ยง การจัดส่งวัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า