จุดประสงค์รายวิชา 

     1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร 

     2. มีทักษะในการคํานวณ การบันทึกบัญชี จัดทํารายงาน และยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีตาม ประมวลรัษฎากร 

     3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ภาษีเงินอากร ตามประมวลรัษฎากร 

     2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 

คําอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษี การคํานวณ การบันทึกบัญชี การจัดทํา รายงาน การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร

จุดประสงคฺ์รายวิชา

  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายในชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. มีทักษะในการจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
  3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายในชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย
  3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน
  4. ประยุกต์หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการจุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการ  การวัดมูลค่าและการจำหน่ายจ่ายโอนของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรฐานการบัญชี

2.    มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  รวมทั้งการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

3.    มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ในงบการเงิน

2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจำหน่ายจ่ายโอน  ตามมาตรฐานการบัญชีของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน  สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน

   จุดประสงค์ทั่วไป  

1.    เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชี และขั้นตอนการจัดทำบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

2.    มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ

3.    มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม               

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

2.       ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุง การปอิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว ประภทธุรกิจบริการ