ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจบริการ  ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาถึงการนำงบประมาณไปใช้ในการวางแผน ควบคุม  วัดผลการดำเนินของธุรกิจ โดยใช้เทคนิคทางการเงิน  การพยากรณ์ทางการเงิน และวิธีอื่น ๆ

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการ  การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบการลงบัญชี  การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ การออกรายงานการจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า


           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมาย  องค์ประกอบ  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block Chain)  ธุรกรรมการเงินดิจิทล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency)  การทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์  กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองหยุคดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติการจัดทำบัญชีห้างหุ้นส่วน  การลงทุน  การเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียน  และนำไปประยุกต์ใน