โครงการสอน

การศึกษาวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนเป็นวิชาสำคัญที่ช่วยให้รู้จักพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถรวมทั้งสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหา ผู้เรียนวิชานี้นอกจากจะได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอีกด้วย

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรฯ ได้

2.บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้

3.ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อื่นได้

4.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ครูสามารถสังเกตได้ขณะทำการสอนในเรื่อง

4.1     ความมีมนุษยสัมพันธ์

4.2     ความมีวินัย

4.3     ความรับผิดชอบ

4.4     ความซื่อสัตย์สุจริต

4.5     ความเชื่อมั่นในตนเอง

4.6     การประหยัด

4.7     ความสนใจใฝ่รู้

4.8     การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน

4.9     ความรักสามัคคี

4.10 ความกตัญญูกตเวที