จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม

         2. วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงาน

         3. ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย

         4. ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น

         5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์งาน

          2. ออกแบบ เขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)

          3. เขียนโปแกรมธุรกิจอย่างง่าย

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา(Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คำสั่ง การคำนวณ เงื่อนไขกรณี และการทำซ้ำการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ


     

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1 .มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

2. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

3. สร้างชุดคำสั่งตามขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithm)

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

2.  เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิดที่สามารถ ใช้ได้ในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม และขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คำสั่งการคำนวณ เงื่อนไขกรณี และการทำซํ้า การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย