1. ให้ทำงานตามใบงานที่ครูส่งงานให้ทางไลน์กลุ่ม

2. ทำเสร็จยังมาที่ http://elearning.sisat.ac.th/course/edit.php?category=28&returnto=catmanage เพื่อครูจะตรวจงานและเช๊คชื่อให้

3. กรณี ไม่มีเครื่องครูอนุโลมให้จับกลุ่มกันทำงานและวีดีโอคอลขณะทำงานส่งมาที่ครูผู้สอน