คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใช้ระบบปฏิบัติการ  (Window  หรือ  Mac  OS)  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน  หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ  ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ  ผลกระทบของการใช้เทคโนโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์
3. มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์
4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

คำสั่ง

1. ให้นักเรียนทำตามใบงานส่งให้ 

2.ส่งไฟล์งานกลับที่ ไล ก่อนวันที่ 15 มค ุ64

ให้นักเรียนทำงานแบบฝึกหัดตามนี้

 1. เปิดแบบฝึกหัดบทที่ 5 


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ  ( Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ  ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ  ( Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ  ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ