ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ ขั้นตอนการคิดในเชิงออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การทำความเข้าใจกลุ่่มเป้าหมายลูกค้า (Empathize) การกำหนดปัญหา (Define) การร่วมกันสร้างความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา (Ideate) การสร้างแบบจำลอง (Protorype) การทดลอง (Test) เขียนแผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การนำเสนอแผนธุรกิจ (Present)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ  ค้นคืน  ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแรกมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ  ค้นคืน  ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแรกมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อสังคมออไนลน์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ระบบการรับชำระเงิน ระบบการส่งสินค้า ระบบการตลาด การจัดอันดับเว็บไซต์ (SEO) การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การประสานการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้าไปในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล ขั้นตอนการวางแผนสำหรับกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจดิจิทัลในอนาคต