ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ ้ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ ระบบปฏิบัติการ(Windows, Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อ จัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใช้ โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้ อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ และงานอาชีพ