จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

     1. เข้าใจหลักการของเครื่องวัดทางไฟฟ้าชนิดต่างๆ

2. ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า และการนำเครื่องวัดไปใช้วัดค่าในวงจร

3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย