จุดประสงค์รายวิชา

          1.   เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

          2.   สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจนเกิด ความชำานาญมีทักษะและประสบการณ์นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค

          3.   มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทงานด้วยความรับผิดชอบมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

มาตรฐานรายวิชา

          1.   เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครื่องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน

         2.    ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการกำหนด

          3.   พัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

         4.   บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการให้เกิดความชนาญมีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิคโดยผ่านความ เห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา การฝึกงาน