จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจพื้นฐานของรูปสัญญาณทางไฟฟ้าและการทำงานของวงจรดิจิตอล

          2. มีทักษะในการประกอบและทดสอบวงจรพัลส์ละดิจิตอล

          3. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่างและสัญญาณทางไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตซ์ ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ระบบตัวเลข การลดรูปคณิตศาสตร์ทางลอจิก ลอจิกเกต ฟลิปฟลอป การเข้ารหัส การถอดรหัส วงจรนับ วงจรแสดงผล การประกอบและทดสอบวงจร