จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. รู้และเข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน

         2. มีทักษะในการต่อวงจร การวัดประลองและการคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

         3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม และการทำงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2. ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้า วัดและทดสอบค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบอนุกรม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบขนาน วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานสตาร์-เดลต้า วงจรบริดจ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การวิเคราะห์วงจรเครือข่าย โดยใช้กฎเคอร์ชอฟฟ์ เมชเคอร์เรนต์ โนดโวลต์เตจ ทฤษฎีการวางซ้อน เทวินิน นอร์ตัน และการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด