จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้                                                                                    

1.  เข้าใจหลักการมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า

2.  คำนวณ กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า

3.  มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า

2.  เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

3.  เลือกใช้ อุปกรณ์ ในงานป้องกันระบบไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกฎมาตรฐานทางไฟฟ้า  การคำนวณ  การออกแบบ  การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร  ระบบป้องกัน  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  นอกอาคารและในโรงงาน  ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบกราวด์