จุดประสงค์รายวิชา

       1.เข้าใจเกี่ยวกับมาตราฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

      2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพและการพัฒนาตนและงานอาชีพ

      3.เพื่อให้มีเจตคติเกี่ยวกับงานอาชีพและหลักการบริหารงานคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

 มาตรฐานรายวิชา

      1. แสดงความรุ้เกี่ยวกับมาตราฐานงานอาชีพฯ

      2. ประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กร และงานอาชีพ

      3.ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและงานอาชีพ    

     

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับมาตราฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน